Žiadosť o pridruženie k SISA môže byť akceptovaná a predložená k schváleniu Výkonným výborom SISA
až po splnení nižšie uvedených podmienok
 
  • žiadateľ predloží fotokópiu Stanov (schválených MV SR) a originál vyplnenej prihlášky klubu o pridruženie k SISA s podpismi a pečiatkou
  • žiadateľ predloží originál prihlášky pre členov aj so všetkými povinnými prílohami k registrácii minimálne troch členov
  • uvedie presný názov občianskeho združenia, adresu sídla (ulica, číslo, PSČ, obec, okres), e-mailový a telefonický kontakt na štatutárny orgán, oznámienie o pridelenie IČO, výpis z registra trestov Štatutára ako fyzickej osoby nie starší ako 3 mesiace, zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia najvyššieho orgánu – podpísanú zakladajúcimi členmi).
  • potrebné doklady zašlite na e-mailovú adresu sekretariat@slovaksurfing.com
slovak surf
slovak surf