Novinky svetového surfingu

Novinky SISA

 

SISA je oficiálnym členom ISA International Surfing Association od septembra 2023.

Sponzori