Slovak surf logo
Slovak surf logo

Surfing Challenge CUP II.   Bratislava - 13.07.2024

Surfing Challenge CUP I.  U18 Bratislava - 02.07.2024

Surfing Challenge CUP I.   Bratislava - 27.08.2023

Surfing Challenge CUP II.   Bratislava - 10.09.2023

Surfing Challenge CUP III.   Bratislava - 24.09.2023

Majstrovstvá Slovenska Surfing Challenge - Bratislava - dátum sa upresní