Povolenie k štartu vystavuje po splnení podmienok Súťažného poriadku surfingu – Športovo-technická a matričná komisia SISA a môže byť:
povolenie k štartu pre športovca: 
vystavuje sa po žiadosti športovca (k ŠTaMK SISA), kde uvedie klub, za ktorý chce štartovať (hosťovanie) v zahraničí, ako aj dobu počas ktorej žiada štart v zahraničí povoliť
povolenie k štartu pre klub
  • žiadosť klub posiela na ŠTaMK SISA
  • v žiadosti klub SISA uvedie presný termín, miesto konania, názov podujatia a názov usporiadateľa podujatia
  • ŠTaMK SISA vystaví povolenie najneskôr tri dni pred začiatkom podujatia a zašle prostredníctvom e-mailu v elektronickej podobe žiadateľovi ako aj príslušnému národnému zväzu krajiny, kam klub SISA žiada povolenie k štartu
  • Klub SISA, ktorému bude vystavené povolenie, do troch dní od ukončenia podujatia zašle ŠTaMK SISA písomnú správu o priebehu podujatia s presnými výsledkami všetkých športovcov